Logo Thai Eng
 
banner

คณะกรรมการบริหารประจำปี 2558 - 2560


     
นายอร่าม ก้อนสมบัติ
นายกสมาคม
     
   
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายชูศักดิ์ เกวี
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
   

นายธานินทร์
พานิชชีวะ

เหรัญญิก

ดร.ชยธันว์
พรหมศร

เลขาธิการ

นายประดิษฐ์
อาภรณ์

นายทะเบียน

นายวิสิฐ
อัจฉยานนท์กิจ

ประชาสัมพันธ์

ดร.มนตรี
เดชาสกุลสม

ปฏิคม

นายทวีพัฒน์
ตินะมาส

กรรมการบริหาร

นายอนันต์
วงศ์พานิช

กรรมการบริหาร

ดร.ไมตรี
ศรีนราวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายกมล
หมั่นทำ

กรรมการบริหาร

นายสมพล
สุคนธ์พงเผ่า

กรรมการบริหาร

นายสุธี
วงศ์สิโรจน์กุล

กรรมการบริหาร

นายกฤษดา
ตัณฑ์วิไล

กรรมการบริหาร

           
       

ดร.ปัญญา ชูพานิช

ผู้จัดการ

นางสาวมัลลิกา นวนเกิด

ผู้ช่วยผู้จัดการ

   

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

1. นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ดร.ชยธันว์ พรหมศร รองประธาน
3. ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ อนุกรรมการ
4. ดร.คุณมาศ พันธุเตชะ อนุกรรมการ
5. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม อนุกรรมการและเลขานุการ
6. ดร.ปัญญา ชูพานิช อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวมัลลิกา นวนเกิด อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. ดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายนวพล พรหมจารีย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ