ผิวทางมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ

ผิวทางแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผิวทางลาดยาง (Flexible Pavement) และผิวทางคอนกรีต (Rigid Pavement)
ผิวทางลาดยาง แบ่งออกเป็นชนิด ต่าง ๆ ได้ดังนี้
Seal Coat   ฉาบผิวทางด้วยยางแอสฟัลต์บาง ๆ ปิดรอยแตกร้าวกันน้ำซึมลงข้างล่าง หรืออาจสาดทับด้วยทราย หรือหินเกล็ดขนาดเล็กหรือเพิ่มความความฝืด (Skid Resistance)
Slurry Seal  ฉาบผิวทางด้วยมวลผสมระหว่างยางแอสฟัลต์น้ำหรือเหลวกับมวลหินเกล็ดที่ผสมจากเครื่องผสมแล้วเทลงปูลาดบน
พื้นผิวที่เตรียมไว้หนาประมาณ 4 มม. เป็นชั้นกันน้ำ
Surfer Treatment ผิวทางลาดยางแบบบาง โดยกบลาดยางบนพื้นผิวที่เตรียมไว้และสาดหินปูทับ บดอัดให้จมลงในมวลยาง
แอสฟัลต์ มีทั้งแบบ ชั้นเดียว สองชั้น หรือมากกว่าหินที่ใช้มีขนาด ½ นิ้ว ¾ นิ้ว และ 1นิ้ว
Asphalt Concrete ผิวลาดยางที่ใช้มวลผสมระหว่างยางแอสฟัลต์กับหินขนาดต่าง ๆ ผสมกันในโรงงานผลิต แล้วนำมาปูลาดบนชั้นผิวที่เตรียมไว้บดทับให้แน่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างผิวทางด้วย

ผิวทางคอนกรีต แบ่งออกเป็นชนิดต่าง ดังนี้
Plain Concrete ไม่มีเหล็กเสริมยึดรอยแตกร้าว มักก่อสร้างเป็นแผ่นแผงขนาดเล็ก ไม่กว้างหรือยาวมาก
Reinforce Concrete มีการใส่เหล็กเสริม เพื่อช่วยยึดรอยแตกร้าวที่อาจเกิดชั้นบนผิวบนๆ ที่เกิดจากการแอ่นตัวเนื่องจากอุณหภูมิของแผ่นคอนกรีต ที่ต่างกันระหว่างผิวบนและผิวล่างเป็นแบบที่นิยมใช้ทั่วไป มีขนาดแผ่น
แผง 3.5 X 10 เมตร
Continuous Reinforce Concrete มีการเสริมเหล็กมาก เพื่อช่วยแก้การขยายตัวและการหดตัวทำให้ก่อสร้างเป็นแผง
ยาวมากขึ้น ลดจำนวนรอยต่อลง ทำให้คนใช้ทางรู้สึกว่าถนนเรียบและเงียบเพราะขับผ่านรอยต่อก่อสร้างน้อยลง